ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ( ปขมท.) โดยย่อ ก่อกำเนิดขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นของผู้แทนข้าราชการ สาย ข-ค และลูกจ้างประจำ ในมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายสั้น ๆ ชัดเจน ตรงไปตรงมาในขณะนั้น ว่า“คิดและทำเพื่อเพื่อนข้าราชการและลูกจ้างฯ”

        ภูมิหลัง ก่อนที่จะก่อกำเนิดเป็น ปขมท. นั้น  สภาข้าราชการฯ และ    ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ ได้มีการรวมตัวและจัดประชุมในลักษณะการประชุมทางวิชาการ หรือประชุมสัมมนา ผู้บริหารระดับกลาง  จำนวน  3  ครั้ง ในช่วงปี พ.ศ. 2532 –2534   ดังนี้.-
  • ครั้งที่  1   วันที่   21        ตุลาคม     2532  ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ครั้งที่  2   วันที่  12-13    ตุลาคม     2533  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • ครั้งที่  3   วันที่  17-18    กันยายน   2534  ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
        ในการประชุมฯ ครั้งที่ 4  ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการปรึกษาหารือร่วมกัน จึงเป็นที่มาและก่อกำเนิดเป็น ปขมท. ในวันที่  27  มกราคม  2536 ได้มีประกาศใช้ ข้อบังคับที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยทั่วปะเทศ (ปขมท.) ว่าด้วย การบริหารงานของที่ประชุม พ.ศ. 2536 
 
        ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐจึงมีองค์กรอิสระรวมเป็น  3  องค์กร  คือ
 
        ทปอ.        – ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  ก่อตั้ง ปี พ.ศ.2515
 
        ปอมท.   - ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ก่อตั้ง ปี พ.ศ.2523
 
        ปขมท.    - ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  ก่อตั้งปี พ.ศ. 2536
 
        ต่อมา   ได้มีการเปลี่ยนชื่อองค์กร ปขมท. เป็น ที่ประชุมสภาข้าราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  เมื่อ ปี พ.ศ. 2545
 
        ปัจจุบัน   ใช้ชื่อองค์กร ปขมท. เป็น ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
 

 

เจตจำนง ปขมท.

       ปขมท. เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และเผยแพร่ความรู้ วิทยาการใหม่ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

 

ปรัชญา

       ส่งเสริม สร้างสรรค์ ประสานสัมพันธ์ มุ่งมั่นพัฒนาอุดมศึกษาไทย

 

วิสัยทัศน์

       ปขมท. เป็นศูนย์กลางสร้างสรรค์กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อร่วมเพิ่มพูนศักยภาพประชาคมมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

 

พันธกิจ

       ปขมท. เป็นองค์กรตัวแทนประสานสัมพันธ์ ทุกสถาบันอุดมศึกษา ช่วยชี้แนะและแก้ไขปัญหา มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมวิวัฒนาการอุดมศึกษาไทย

 

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการระหว่างส่วนราชการ อันจะเป็นผลดีต่อการติดต่อการประสานงาน

      2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น อันจะเป็นแนวทางนำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน และบังเกิด ประสิทธิภาพในการทำงาน

      3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ แนวคิด และวิทยาการแผนใหม่ อันเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัย และการพัฒนาตนเอง

      4. เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติแก่บุคลากรสายสนับสนุน ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม 

 

ดาวน์โหลด ระเบียบข้อบังคับ ปขมท.

ประกาศเพิ่มเติม หลักเกณฑ์การสมัครสมาชิก ปขมท.

หนังสือเชิญชวน และ ใบสมัครการเป็นสมาชิก ปขมท.

 

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานประสานงานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา