ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
1. กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มข้างล่างให้ครบถ้วน
2. หากมีการโอนเงินเรียบร้อยแล้วให้แนบ Slip มาด้วย หรือหากยังไม่ได้โอนก็ไม่ต้องแนบ สามารถแนบมาภายหลังที่เมนู แจ้งการชำระเงิน ได้
3. เมือกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ให้กด "ลงทะเบียน" ระบบจะทำการส่งข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนไปยังอีเมลล์ของท่าน
แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม "ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14"
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ*
รหัสผ่านสำหรับแก้ไขข้อมูล*
การประชุมที่สมัคร
การส่งผลงานเข้าร่วม
เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยาย
เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ชื่อผลงาน
ไฟล์บทคัดย่อ

**ชนิดไฟล์เป็น .doc หรือ .docx เท่านั้น
ไฟล์ฉบับสมบูรณ์

**ชนิดไฟล์เป็น .doc หรือ .docx เท่านั้น
โทรศัพท์มือถือ*
อีเมลล์*
วุฒิการศึกษา*
ตำแหน่ง*
หน่วยงาน/คณะ*
มหาวิทยาลัย/สถาบัน


**มหาวิทยาลัย/สถาบันอื่นๆ กรณีไม่มีให้เลือก
ประเภทการลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน แบบ On-site ( 2,700 บาท โดยกำหนดชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565)
เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน แบบ Online ( 1,700 บาท โดยกำหนดชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565)
เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน แบบ แบบ On-site ( 3,500 บาท โดยกำหนดชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564)
เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน แบบ แบบ Online ( 3,000 บาท โดยกำหนดชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565)
ออกใบเสร็จรับเงินในนาม
ที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ
Slip การชำระเงิน

**สามารถชำระเงินภายหลังได้ และแจ้งการชำระเงินมาที่ เมนูแจ้งการชำระเงิน ด้านซ้ายได้


การชำระเงิน


หมายเหตุ