การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8

Detailการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2559 จัดโดย เครือข่ายหัวหน้าธุรการภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท). และเครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ : 31 มี.ค. 2559