การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท.ชุดที่ 18

Detailการประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 18 ครั้งที่ 3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม พันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

วันที่ : 30 มิ.ย. 2559