การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 5

Detail : ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ

จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบริหารและธุรการ

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0

ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559

ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

มีผู้เข้าร่วมโครงการจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองกลาง หัวหน้างานบริหารทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารธุรการ ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 460 คน

 

เอกสารบระกอบบรรยาย 1

เอกสารประกอบบรรยาย 2

เอกสารประกอบบรรยาย 3

เอกสารประกอบบรรยาย 4.1

เอกสารประกอบบรรยาย 4.2

เอกสารประกอบบรรยาย 4.3

วันที่ : 15 พ.ย. 2559