การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 19 ครั้งที่ 1/2559

Detail : การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 19 ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรุงเทพฯ

วันที่ : 29 พ.ย. 2559