มหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนางานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2

Detail มหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนางานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 

"สร้างสรรค์ พัฒนา เพื่อประชาคมอุดมศึกษาไทย"

ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560

จัดโดย คณะอนุกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับเครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

 

เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ

เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.จรุงศักดิ์ พุมนวล

วันที่ : 27 ก.ค. 2560