ค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 หัวข้อ "เทคนิคการทำวิจัยและทำผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กร"

Detail สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา จัดโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 หัวข้อ "เทคนิคการทำวิจัยและทำผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กร" ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมโครงการที่มาจากบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 250 คน

วันที่ : 01 ก.พ. 2561