การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. (2/2561) และการประชุมสมัยสามัญ ปขมท. ครั้งที่ 83 (2/2561)

Detail การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. (2/2561) และการประชุมสมัยสามัญ ปขมท. ครั้งที่ 83 (2/2561) วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับ และ นายคมกริช ชนะศรี ประธาน ปขมท. เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีผู้แทนของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เป็นสมาชิกเข้าร่วมประชุม

วันที่ : 24 มี.ค. 2561