การประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2561

Detail การประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2561 เรื่อง “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” จัดโดย สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ ๓ - ๔ พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โดยภายในงานประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการ ปขมท.ได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย ศ.ดร.กระแส  ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประธานในพิธี มอบรางวัลให้กับบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ในด้านต่างๆ 

วันที่ : 03 พ.ค. 2561