ประชุมกรรมการบริหาร ปขมท.ครั้งที่ 3/2561

 ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 19
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 3/2561 ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องบุณฑริก
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธาณี

วันที่ : 13 ก.ค. 2561