โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 7 เรื่อง Digital Transformations

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ จัดโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 7 เรื่อง “Digital Transformations” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี ประธานเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Digital Transformation ทั้งนี้เพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการให้ทันสมัยและเหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัล แก่ผู้อำนวยการกองกลาง หัวหน้างานบริหารทั่วไป รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารและธุรการ และผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 250 คน ที่เข้าร่วมประชุม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการให้เกิดประสิทธิภาพ

เอกสารประกอบการบรรยาย 1

เอกสารประกอบการบรรยาย 2

เอกสารประกอบการบรรยาย 3

เอกสารประกอบการบรรยาย 4

เอกสารประกอบการบรรยาย 5

เอกสารประกอบการบรรยาย 6

เอกสารประกอบการบรรยาย 7

วันที่ : 22 พ.ย. 2561