งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3

มหาลัยราชภัฏอุดรธานีร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือช่ายวิจัยบุคลาการสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาจัดงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนนสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓ หัวข้อ "พัฒนาคน พัฒนางาน สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ" Natonal Higher education Sopport Staff Exhibition on Work Improvement, Research, Inventions, and Innovation "์NHESSE - 3rd" โดยนายวัฒนา พุธาชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน และนายคมกริช ชนะศรี ประธาน ปขมท. เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 กิจกรรมในงานประกอบด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย และแบบโปสเตอร์ โดยการประกวดผลงานแบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 และ อันดับ 2  โดยจำแนกตามลักษณะของการนำเสนอผลงาน 4 กลุ่ม 1.ด้านนวัตกรรม 2. ด้านสิ่งประดิษฐ์ 3. ด้านงานวิจัย และ 4. ด้านการพัฒนางานประจำ โดยมีผ้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 160 คน และมีผู้นำเสนอผลงานกว่า 60 ผลงาาน

วันที่ : 06 ธ.ค. 2561