การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 1/2562

Detailการประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท.ชุดที่ 20 ครั้งที่ 1/2562  วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ถนนศรีอยุทธยา เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร

วันที่ : 11 ม.ค. 2562