การประชุมกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 88 (1/2562)

การประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 88 (1/2562) วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดีมหาวิยาลัยมหิดล ศาลวยา จ.นครปฐม

วันที่ : 06 เม.ย. 2562