โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าและการจัดทำผลงานวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษา

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าและการจัดทำผลงานวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษา  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ดวงตะวันแกรนด์วิวบอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสายสนุนได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปฝึกการทำประเมินค่างานและสร้างผลงานทางวิชาการ ได้อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ และนำผลงานวิชาการใช้ในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ก่อให้เกิดการเติบโตในสายงานวิชาชีพของตนเอง สุดท้ายนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนสืบต่อไป 

วันที่ : 16 พ.ค. 2562