งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท. ได้ดำเนินการจัดมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 “พลังนวัตกรรม สร้างสรรค์อุดมศึกษาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากร สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนางาน ประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในองค์กรเพิ่มมากขึ้น

 

วันที่ : 12 ธ.ค. 2562