ตัวแทน ปขมท. และตัวแทนสภาข้าราขการ พนักงาน และลูกจ้าง ม.นเรศวร ร่วมแสดงความยินดีต่อท่านอธิการมหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.จิระประภา  ศรีปัตตา  ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร   เป็นตัวแทน ปขมท.และตัวแทนจากสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแสดงความยินต่อท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี

ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ทั้งนี้ได้ยื่นหนังสือแสดงความยินดีและได้กราบเรียนฝากประเด็นเพื่อสนับสนุนข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 

และลดความเหลื่อมล้ำระหว่างข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(การปรับเพิ่มเงินเดือน ๘ %) ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๑ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

วันที่ : 19 ธ.ค. 2562