วารสารวิชาการ ปขมท.ได้มาตรฐาน TCI กลุ่ม 2

วารสารวิชาการ ปขมท. เป็นวารสารฉบับเดียวในประเทศไทย ที่รับบทความวิจัยจากทุกตำแหน่งงานเฉพาะบุคคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และผ่านการพิจารณาคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ที่ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2: วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI (2563-2567) วารสารวิชาการ ปขมท. จัดทำขึ้นโดย ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เพื่อเผยแพร่งานวิชาการและบทความวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา อันเป็นแนวทางนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันและบังเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดบทความทั้งหมดในวารสารวิชาการ ปขมท. หรือส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย (ทางออนไลน์เท่านั้น) และดาวน์โหลดรูปแบบหลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ ได้ที่ http://www.council-uast.com โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

วันที่ : 09 ม.ค. 2563