วารสารวิชาการ ปขมท.ได้มาตรฐาน TCI กลุ่ม 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ดร.จรงศักดิ์ พุมนวน (บรรณาธิการ) และคณะบรรณาธิการ วารสารวิชาการ ปขมท. ได้ร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐาน CTI และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ.2562 รอบที่ 4 พ.ศ.2563 - 2567 ซึ่งผลปรากฏว่า วารสารวิชาการ ปขมท. ได้ผ่านมาตรฐาน TCI กลุ่ม 2  เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่สุดของชาวที่ประชุมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  (ปขมท.) และขอขอบคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ ดังน้ั้น ปขมท. จึงขอเชิญชวนทุกท่านส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท. ด้วย

วันที่ : 09 ม.ค. 2563