ประมวลข่าวกิจกรรมการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 8

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และ เครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ  จัดประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 8  เรื่อง  “การพัฒนางานบริการในมหาวิทยาลัย ยุค Digital Disruptive”  ขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563  ณ  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ ผู้อำนวยการเครือข่าย ปขมท. กล่าวรายงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดีกิจการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา จากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมจำนวน 341 คน

วันที่ : 20 ม.ค. 2563