ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวแทน ปขมท. แสดงความยินดีและยืนหนังสือต่อนายกสภามหาวิทยลัยอุบลราชธานี ในโอกาสที่ได้รับแต่ตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.อ.

ผู้่ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ ประธานสภาอาจาย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวแทนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปขมท.) แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ก.พ.อ. และยื่นหนังสือผลักดันหรือการขับเคลื่อนเรื่องการเยียวยาปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (8%) ในนามของ ปขมท. เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

วันที่ : 25 ม.ค. 2563