การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที 1

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และ เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ชุดที่ 1 จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 “การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสร้างความเติบโตในสายงานวิชาชีพของตนเอง มีความรู้ในเรื่องการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน การเขียนงานวิเคราะห์/สังเคราะห์ และการทำงานวิจัยจากงานประจำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย นายคมกริช  ชนะศรี ประธาน ปขมท. ประธานในพิธีกว่าวเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมการอบรมจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 66 คน

วันที่ : 08 ก.พ. 2563