การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 20 ครั้งที่ 9 (4/2563) และการประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 94 (3/2563) ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2563 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 20 ได้ประชุมฯคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9 (4/2563) ณ ห้องประชุม 201 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการบริหาร ปขทท. ได้รับเกียรติจาก นางสุภาพร จันทร์จำเริญ รองอธิการบดี ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมฯ  ในการนี้ คณะกรรมการ ปขมท. ได้มอบของที่ระลึกแก่รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วย

                 และเมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563  จัดประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 94 (3/2563) ณ ห้องประชุม 201 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย - รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) -ที่ปรึกษา ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เข้าร่วมประชุมฯ และสรุปความคืบหน้าเกี่ยวกับการผลักดันหรือการขับเคลื่อนเรื่องการเยียวยาปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (8%) ให้แก่ที่ประชุมฯ ทราบด้วย

 

 

 

 

วันที่ : 01 ส.ค. 2563