รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 8
ฉบับที่: 2
ประจำเดือน: พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

1 ปกวารสาร
2 บทบรรณาธิการ
3 การเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 อิทธิพลทางศิลปะสมัยเรอนาซองส์ และหลังเรอนาซองส์ (ศตวรรษที่ 15-19) ในการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอน หุ่นจำลองทางการแพทย์ของมนุษย์
5 การวิเคราะห์ผลการใช้กรอบงบประมาณและข้อตกลงการปฏิบัติงานประจำปี เป็นเครื่องมือในการบริหารสมดุลงบประมาณเงินรายได้ประจำปีของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6 การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศโครงงานพิเศษและสหกิจศึกษาของนักศึกษาภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7 การนำการบริหารความเสี่ยงมาใช้ของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 การศึกษาประสิทธิภาพการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อของกองสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 การสร้างทักษะวิชาชีพสัตวบาลแก่นักศึกษาด้วยการฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้จากสภาพปัญหาของเกษตรกร
10 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิภายนอกและการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศของอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11 การพัฒนาเทคนิคการเตรียมสารอิมัลชันไข่แดง เพื่อใช้ทดสอบการสร้างเอนไซม์ เลคซิทิเนสของเชื้อ Bacillus cereus สำหรับปฏิบัติการทางด้านจุลชีววิทยาอาหาร
12 องค์ประกอบทางเคมีของชะมวง (Garcinia cowa Roxb. ex DC.) และความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง
13 หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ
14 รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ