รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 9
ฉบับที่: 1
ประจำเดือน: มกราคม-เมษายน 2563

1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: ปนิดา ดำรงสุสกุล(คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี), บุรินทร์ สหะวิริยะ(คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี), สมร ถือทอง(คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี), ปรียารัตน์ ตระกูลมณี(คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)
Keyword: การประกันคุณภาพการศึกษา, การมีส่วนร่วมทัศนะของบุคลากร
หน้า: 1 - 12


Download บทความ
2 การสำรวจความพึงพอใจ และความคาดหวังต่อระบบการทำงาน และการให้บริการ ของงานสารบรรณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้แต่ง: นางสาวจีราภรณ์ พยัคมะเริง(คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
Keyword: ความพึงพอใจ, ความคาดหวัง, ระบบการทำงาน, การให้บริการ, งานสารบรรณ
หน้า: 13 - 23


Download บทความระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ