รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 9
ฉบับที่: 1
ประจำเดือน: มกราคม-เมษายน 2563

1 ปกวารสารวิชาการ ปขมท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
2 ปกหน้า-ด้านใน
3 บทบรรณาธิการ
4 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: ปนิดา ดำรงสุสกุล(คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี), บุรินทร์ สหะวิริยะ(คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี), สมร ถือทอง(คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี), ปรียารัตน์ ตระกูลมณี(คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)
Keyword: การประกันคุณภาพการศึกษา, การมีส่วนร่วมทัศนะของบุคลากร
หน้า: 1 - 12


Download บทความ
5 การสำรวจความพึงพอใจ และความคาดหวังต่อระบบการทำงาน และการให้บริการ ของงานสารบรรณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้แต่ง: นางสาวจีราภรณ์ พยัคมะเริง(คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
Keyword: ความพึงพอใจ, ความคาดหวัง, ระบบการทำงาน, การให้บริการ, งานสารบรรณ
หน้า: 13 - 23


Download บทความ
6 การพัฒนาระบบสารสนเทศในการรายงานผลการพัฒนาตนเอง ของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่ง: ธัญญ์ชนาธร ธัญญ์ชัญญาธารก์(สำนักงานคณเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)
Keyword: การบริหารทรัพยากรมนุษย์, ระบบสารสนเทศ, รายงานการพัฒนาตนเอง
หน้า: 24 - 33


Download บทความ
7 เครื่องไทเทรตอัตโนมัติโดยใช้ตัวตรวจวัดแสง
ผู้แต่ง: นายสัตยา บุญรัตนชู(ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), นางสาวทรงสุดา พรหมทอง(ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: เครื่องไทเทรตด้วยตัวตรวจวัดแสง, เครื่องไทเทรตอัตโนมัติ
หน้า: 34 - 44


Download บทความ
8 หลักคิดเบื้องต้นสำหรับการเขียนเอกสารโครงการในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้แต่ง: อิทธิพร ขำประเสริฐ(กลุ่มงานแผน ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน)
Keyword: การเขียนโครงการ, หลักการ
หน้า: 45 - 56


Download บทความ
9 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยโดยใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากร มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
ผู้แต่ง: เลขา กบิลสิงห์(ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน), วรรณดี สุทธิศักดิ์(ฝ่ายวิจัย และอาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน), พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์(สำนักบริการดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน)
Keyword: ระบบฐานข้อมูล, ระบบสารสนเทศ, งานวิจัย
หน้า: 57 - 67


Download บทความ
10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มคอ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้แต่ง: มงคล กันทะป้อ(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
Keyword: ระบบบริหารจัดการ, มคอ. , การพัฒนาระบบ
หน้า: 68 - 79


Download บทความ
11 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบพอเพียงของผู้สูงวัยไทยในภาคตะวันออก
ผู้แต่ง: เวธกา กลิ่นวิชิต(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา), พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
Keyword: คุณภาพชีวิต, สุขภาพพอเพียง, วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม, ผู้สูงอายุ
หน้า: 80 - 93


Download บทความ
12 ระบบจัดการการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายแบบออนไลน์
ผู้แต่ง: นารีจุติ ศรีแสงฉาย(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร), ษมาภรณ์ อินชำนาญ(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
Keyword: ระบบการแข่งขัน, เทคโนโลยีคลาวด์, เอ็กเซลขั้นสูง
หน้า: 94 - 106


Download บทความ
13 การเข้าถึงการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง: ลลิต ขำวงษ์รัตนโยธิน(ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
Keyword: การเข้าถึง, การให้บริการ, เครื่องมือวิทยาศาสตร์
หน้า: 107 - 116


Download บทความ
14 การศึกษาคะแนนจุดตัดของรายวิชา 388 – 471 เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก ด้านจักษุโสต ศอ นาสิกวิทยา 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: อรวรรณ สุวรรณรัตน์(ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), พนิดา เพชรปาน (ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), เพ็นนี สิงหะ(ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: คะแนนจุดตัด, ทฤษฎีการตัดสินใจ, ค่าความไว, ค่าจําเพาะ
หน้า: 117 - 124


Download บทความ
15 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้แต่ง: พรรณพนัช จันหา(กองบริหารการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140), สมเกียรติ ไทยปรีชา(กองบริหารการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140), กิตติพจน์ เพิ่มพูล(คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140), ศุภชัย เหมือนโพธิ์(คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140)
Keyword: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หน้า: 125 - 140


Download บทความ
16 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้แต่ง: สุมาลี ทองดี(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา)
Keyword: การทำงาน, ความสุข, ปัจจัยแห่งความสุข, มหาวิทยาลัยทักษิณ
หน้า: 141 - 155


Download บทความ
17 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถานบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้แต่ง: สุภาพรรณ เอกอุฬารพันธ์(คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
Keyword: ความคุ้มค่า, เครื่องมือวิทยาศาสตร์
หน้า: 156 - 162


Download บทความ
18 การให้บริการศึกษาดูงานของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้แต่ง: ธจุฑา พงษ์ภิญโญ(ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ภัทรพงษ์ มกรเวส(ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น), เบญจมาศ แสนแสง(ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
Keyword: คุณภาพการให้บริการ, การศึกษาดูงาน, ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน้า: 163 - 174


Download บทความ
19 หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ
20 รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ
21 ปกหลังระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ