รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 9
ฉบับที่: 2
ประจำเดือน: พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

1 ปกวารสารวิชาการ ปขมท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
2 ปกหน้า-ด้านใน
3 บทบรรณาธิการ
4 ปัจจัยการเพิ่มประสิทธิภาพในการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผู้แต่ง: อิทธิพร ขำประเสริฐ(กลุ่มงานแผน ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน), สุภัสสรา วิภากูล(สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน), นันทิดา แคน้อย(กลุ่มงานแผน ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน)
Keyword: ประสิทธิภาพ , แผนกลยุทธ์, การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
หน้า: 1 - 12


Download บทความ
5 ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาด พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้แต่ง: สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์(สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Keyword: นักท่องเที่ยว, ส่วนประสมการตลาด, พิพิธภัณฑ์
หน้า: 13 - 21


Download บทความ
6 การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2562
ผู้แต่ง: ปฐมา อาแว (กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี), นิยาวาเฮร์ ไพบูลย์(กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)
Keyword: การตัดสินใจเลือก, ปัจจัยในการตัดสินใจ, ปริญญาตรี
หน้า: 22 - 32


Download บทความ
7 การพัฒนาระบบจัดการเอกสารคำสั่ง
ผู้แต่ง: สายใจ ณ สุวรรณ(สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), บุญศิริ บุญยก(สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: ระบบสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์, เอกสารคำสั่ง, ระบบสารสนเทศ
หน้า: 33 - 43


Download บทความ
8 การปรับปรุงกระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้แต่ง: รัตตรินทร์ เรืองแจ่ม (กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ), วงศกร จ้อยศรี(กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ )
Keyword: การประชุม, ลีน, ECRS
หน้า: 44 - 54


Download บทความ
9 การปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกผู้บริหารสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้แต่ง: ดารินทร์ สุขแก้ว(กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
Keyword: ผู้บริหารสายสนับสนุน, ลีน, ECRS
หน้า: 55 - 65


Download บทความ
10 การสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการลางานออนไลน์ ของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้แต่ง: ประทุมวรรณ มูลศรี(คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), โสภณ เครือแก้ว(คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
Keyword: ระบบการลางานออนไลน์, ความพึงพอใจ, การบริการ, ระบบสารสนเทศ, ระบบออนไลน์
หน้า: 66 - 75


Download บทความ
11 พฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของประชาชน ที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้แต่ง: ปรารถนา เอนกปัญญากุล(งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร), สุภินดา ศิริลักษณ์(ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร), ภัทรวีร์ ดามี(หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
Keyword: พฤติกรรมการใช้สมุนไพร, การดูแลสุขภาพตนเอง
หน้า: 76 - 90


Download บทความ
12 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของเสีย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แต่ง: วรรณภา บุตรโคตร(งานบริหารการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Keyword: ของเสีย, การจัดการของเสีย, คณะแพทยศาสตร์
หน้า: 91 - 101


Download บทความ
13 การศึกษาศักยภาพการวิเคราะห์สมบัติวิสโคอิลาสติกในตัวอย่างอาหาร ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง: ปาริดา จันทร์สว่าง(คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Keyword: การสั่นทางพลวัต, การคืบและการคืน, อาหาร , รีโอมิเตอร์
หน้า: 102 - 111


Download บทความ
14 แบบจำลองระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทาน สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
ผู้แต่ง: อรรถพล จันทร์สมุด(คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
Keyword: แบบจำลองระบบสารสนเทศ, การจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทาน
หน้า: 112 - 121


Download บทความ
15 การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ทำหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้แต่ง: ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์(สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), จตุรงค์ ตันนุกูล(สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), สุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์(สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), กนกวรรณ นาควารี(สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
Keyword: การประเมินโครงการ, การฝึกอบรม, เลขานุการ, การประเมินคุณภาพการศึกษา
หน้า: 122 - 128


Download บทความ
16 การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณเงินรายได้ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562
ผู้แต่ง: ประคุณ ศาลิกร(สำนักงานเลขานุการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
Keyword: วิเคราะห์งบประมาณ, การพยากรณ์แนวโน้มเชิงเส้นตรง, การบริหารงบประมาณ
หน้า: 129 - 140


Download บทความ
17 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้แต่ง: อรนงค์ ศรีจารุเดช(กองบริการหอพักนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
Keyword: ปัจจัยที่ส่งผล, การตัดสินใจ, เลือกหอพัก, นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า: 141 - 149


Download บทความ
18 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานและบรรยากาศองค์กรต่อคุณภาพชีวิต การทำงานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง: เวธกา กลิ่นวิชิต(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา), สรร กลิ่นวิชิต(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา), เบญจมาศ อุสิมาส (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา), กัณญณัฐ ศรีนวล(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
Keyword: คุณภาพชีวิตการทำงาน , ลักษณะงาน , บรรยากาศองค์กร , บุคลากรทางการแพทย์
หน้า: 150 - 165


Download บทความ
19 การวิเคราะห์สภาพปัญหาในการบริหารเงินสำรองจ่าย ของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้แต่ง: ชาลินี ทองใบ(คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ยุพาวดี แก้วกุล(คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), อริยา พุ่มพวง(คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), สุภาพร สีบุญ(คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
Keyword: เงินสำรองจ่าย, การจ่ายเงิน, การเบิกเงิน, เบิกเงินชดเชย
หน้า: 166 - 174


Download บทความ
20 การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้แต่ง: รัตนา ปานภู่ทอง(งานนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
Keyword: ต้นทุนต่อหน่วย, การผลิตบัณฑิต, นิสิตคณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน้า: 175 - 183


Download บทความ
21 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผู้แต่ง: สุภัสสรา วิภากูล(คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน), มณีวรรณ แก้มดุ(กลุ่มงานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน), รัชเกล้า นนทะวงศ์(กลุ่มงานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน)
Keyword: ความรู้และพฤติกรรม , งานสารบรรณสถาบันอุดมศึกษา
หน้า: 184 - 193


Download บทความ
22 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ผู้แต่ง: ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์(คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)
Keyword: การตัดสินใจ, ปริญญาตรี, ความคาดหวัง, คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หน้า: 194 - 205


Download บทความ
23 การวิเคราะห์งานซ่อมอุปกรณ์ไอที ที่ใช้ระบบบริหารงานซ่อมอุปกรณ์ไอที (IT-Service): ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่ง: เกียรตินิยม ขันตี(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล), พอตา บุนยตีรณะ(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)
Keyword: วิเคราะห์งานซ่อม, อุปกรณ์ไอที, ระบบบริหารงานซ่อมอุปกรณ์ไอที
หน้า: 206 - 216


Download บทความ
24 หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ
25 ปกหลัง-รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ 9(2)2563
26 ปกหลังระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ