ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES)” ครั้งที่ ๔


************ การนำเสนอผลงานการวิจัยจากงานประจำและการวิจัยในชั้นเรียน ในระบบการศึกษา ************


วันที่ : 10 ตุลาคม 2562

 ด้วยทางสภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพด้านการวิจัยระบบการศึกษาไทย จึงกำหนดให้มีการนำเสนอผลงานการวิจัยจากงานประจำและการวิจัยในชั้นเรียน ในการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES)” ครั้งที่ ๔ ขึ้น โดยจัดให้มีการนำเสนอผลงานการวิจัยจากงานประจำและการวิจัยในชั้นเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาของ ครู อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบุคลาการทั่วไปในรูปแบบของภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยจากงานประจำและการวิจัยในชั้นเรียน การบรรยายพิเศษของผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วและมีการนำมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้จริง และการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ

 

จึงได้กำหนดจัดประชุมวิชาการการวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ ๔ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 

สมัครเข้าร่วมประชุม ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด (ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วและมีการนำมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้จริง) และนำเสนอผลงานวิจัยใหม่ (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) ออนไลน์ได้ที่ www.thaieduresearch.com

 

ขอแสดงความนับถือ

ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน

รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน สจล. คนที่ ๑

ประธานฝ่ายวิชาการการจัดประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ ๔

๐๘๑-๔๙๓-๖๙๑๐

crtes2019@gmail.com
ระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ