ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1


วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ www.council-uast.com


วันที่ : 08 ธันวาคม 2562
ระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ