โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน”

เชิญชวนเข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.council-uast.com/conference2/index.php และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.จิระประภา  ศรีปัตตา   โทร. ๐-๘๖๒๑-๖๖๖๓๓  หรือ คุณปิยะภา  พิพัฒน์ศาสตร์  โทร. ๐-๘๑๖๘-๘๓๖๓๗ ค่าลงทะเบียนท่านละ ๒,๗๐๐ บาท 

วันที่ : 03 พ.ค. 2561