ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2561

รายละเอียดเอกสาร

     ดาวน์โหลต หนังสือนำส่งเพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำ ปี 2561

     ดาว์นโหลต หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2561

  

วันที่ :