ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. 2562

           สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดโครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง Disruptive University: เปลี่ยนตระหนก สู่ ตระหนัก “สมองกลหรือจะสู้สมองคน” ขึ้น ระหว่าง วันที่ ๙- ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กระบี่รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

                 สมัครออนไลน์ ที่ cuast62.psu.ac.th หมดเขตรับสมัคร วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ชำระค่าลงทะเบียน ภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่บัญชี 565-463786-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการ ปขมท. 57 โดย นางนิษณา  เหมกุล (เป็นบัญชีเมื่อครั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม ปี พ.ศ. ๒๕๕๗) กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินไปที่ โทรสาร ๐ ๗๔๒๘ ๒๒๐๖ หรือ อีเมล cuast62@psu.ac.th

รายละเอียด

หนังสือเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ๒๕๖๒

โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี ๒๕๖๒

กำหนดการประชุมวิชาการ ปขมท. ๒๕๖๒

วันที่ : 29 ม.ค. 2562> 20 ก.พ. 2563 : โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง “ความท้าทายของบุคลากรในการพัฒนาตนเองสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”
> 20 พ.ย. 2562 : โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1
> 02 เม.ย. 2563 : โครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12
> 20 ม.ค. 2563 : โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 8
> 09 ม.ค. 2563 : วารสาร ปขมท.
> 19 พ.ย. 2562 : รายงานสรุปการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2562
> 16 ก.ย. 2562 : ประกาศหลักเกณฑ์คัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี ๒๕๖๒
> 12 ธ.ค. 2562 : งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
> 10 พ.ย. 2562 : โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7
> 13 พ.ค. 2562 : วีดีทัศน์การประชุมวิชาการ ปขมท. 2562