โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าและการจัดทำผลงานวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษา

ด้วยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าและการจัดทำผลงานวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษา  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม     ดวงตะวันแกรนด์วิวบอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสายสนุนได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปฝึกการทำประเมินค่างานและสร้างผลงานทางวิชาการ ได้อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ และนำผลงานวิชาการใช้ในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ก่อให้เกิดการเติบโตในสายงานวิชาชีพของตนเอง สุดท้ายนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนสืบต่อไป 

     สมัครได้ที่  www.council-uast.com/conference2/conference-detail.php?id=6 à ลงทะเบียน online  ช่องทางเดียวเท่านั้น

     หมดเขตรับสมัคร  วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

รายละเอียด

หนังสือเชิญชวน

โครงการการประชุมวิชาการ

กำหนดการ

แบบฟอร์มการจองห้องพักโรงแรมดวงตะวัน

ราคาห้องพักโรงแรม Star Hotle

วันที่ : 12 มี.ค. 2562> 20 ก.พ. 2563 : โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง “ความท้าทายของบุคลากรในการพัฒนาตนเองสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”
> 20 พ.ย. 2562 : โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1
> 02 เม.ย. 2563 : โครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12
> 20 ม.ค. 2563 : โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 8
> 09 ม.ค. 2563 : วารสาร ปขมท.
> 19 พ.ย. 2562 : รายงานสรุปการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2562
> 16 ก.ย. 2562 : ประกาศหลักเกณฑ์คัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี ๒๕๖๒
> 12 ธ.ค. 2562 : งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
> 10 พ.ย. 2562 : โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7
> 13 พ.ค. 2562 : วีดีทัศน์การประชุมวิชาการ ปขมท. 2562