วีดีทัศน์การประชุมวิชาการ ปขมท. 2562

 

วีดีทัศน์การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง Disruptive University: เปลี่ยนตระหนก สู่ ตระหนัก “สมองกล หรือ จะสู้สมองคน” ระหว่างวันที่ ๙- ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กระบี่รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

ข่วงที่ 1 พิธีเปิด การบรรยาย พิเศษ / มอบโล่รางวัล

https://www.facebook.com/senate.psu/videos/285623255708835/

ช่วงที่ 2 ปาฐกถาพิเศษ “Disruptive University ทางรอดของมหาวิทยาลัยไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 https://www.facebook.com/senate.psu/videos/676736502758811/

ช่วงที่ 3 บรรยาย “End of College: Birth of Future-Ready Education” โดย คุณสุทธิชัย หยุ่น สื่อมวลชนอาวุโส

 https://www.facebook.com/senate.psu/videos/2251317228453780/

 ช่วงที่ 4 บรรยาย “การพัฒนากับเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในยุคของการเปลี่ยนแปลง: มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” โดย นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

https://www.facebook.com/senate.psu/videos/2236246989776201/

ช่วงที่ 5 บรรยาย “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการพัฒนามหาวิทยาลัยไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฏา คงคะจันทร์ อุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

 https://www.facebook.com/senate.psu/videos/571697843319498/

ช่วงที่ 6 บรรยาย “เทคนิคการบริหารงาน จัดการเวลาในชีวิตและสร้างสมดุลชีวิต (Your Work Life Balance)” โดย ดร.ธีระยุทธ วรพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

https://www.facebook.com/senate.psu/videos/845870579106654/

ช่วงที่ 7 บรรยาย “การออกแบบกระบวนทัศน์การคิด (A Paradigm Shift in Design Thinking)” โดย รศ. ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย 

รองอธิการบดีด้านการพัฒนางานใหม่และนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://www.facebook.com/senate.psu/videos/435968787179574/

ประวัติวิทยากร

 เอกสารประกอบการบรรยาย

ช่วงที่ 8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น “เส้นทางสู่ความสำเร็จในการทำงานและความภาคภูมิใจ” บุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.

https://www.facebook.com/senate.psu/videos/1255636544614885/

 

วันที่ : 13 พ.ค. 2562> 2563 มิ.ย. 565 : ขอเชิญผู้สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการในยุค COVID-19”
> 18 ก.ค. 2563 : ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการถ่ายทอดประสบการณ์ทำงาน “การสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานวิจัยในห้องปฏิบัติการโดยกระบวนการวิเคราะห์”
> 01 พ.ค. 2563 : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.ประจำปี พ.ศ.2563
> 29 ม.ค. 2563 : ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2562
> 26 มี.ค. 2563 : ปขมท.ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง #อยุ่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
> 18 มี.ค. 2563 : ประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
> 20 ก.พ. 2563 : โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง “ความท้าทายของบุคลากรในการพัฒนาตนเองสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”
> 19 พ.ย. 2562 : รายงานสรุปการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2562
> 02 เม.ย. 2563 : ประกาศเลื่อนการจัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12
> 09 ม.ค. 2563 : วารสาร ปขมท.