วีดีทัศน์การประชุมวิชาการ ปขมท. 2562

 

วีดีทัศน์การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง Disruptive University: เปลี่ยนตระหนก สู่ ตระหนัก “สมองกล หรือ จะสู้สมองคน” ระหว่างวันที่ ๙- ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กระบี่รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

ข่วงที่ 1 พิธีเปิด การบรรยาย พิเศษ / มอบโล่รางวัล

https://www.facebook.com/senate.psu/videos/285623255708835/

ช่วงที่ 2 ปาฐกถาพิเศษ “Disruptive University ทางรอดของมหาวิทยาลัยไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 https://www.facebook.com/senate.psu/videos/676736502758811/

ช่วงที่ 3 บรรยาย “End of College: Birth of Future-Ready Education” โดย คุณสุทธิชัย หยุ่น สื่อมวลชนอาวุโส

 https://www.facebook.com/senate.psu/videos/2251317228453780/

 ช่วงที่ 4 บรรยาย “การพัฒนากับเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในยุคของการเปลี่ยนแปลง: มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” โดย นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

https://www.facebook.com/senate.psu/videos/2236246989776201/

ช่วงที่ 5 บรรยาย “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการพัฒนามหาวิทยาลัยไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฏา คงคะจันทร์ อุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

 https://www.facebook.com/senate.psu/videos/571697843319498/

ช่วงที่ 6 บรรยาย “เทคนิคการบริหารงาน จัดการเวลาในชีวิตและสร้างสมดุลชีวิต (Your Work Life Balance)” โดย ดร.ธีระยุทธ วรพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

https://www.facebook.com/senate.psu/videos/845870579106654/

ช่วงที่ 7 บรรยาย “การออกแบบกระบวนทัศน์การคิด (A Paradigm Shift in Design Thinking)” โดย รศ. ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย 

รองอธิการบดีด้านการพัฒนางานใหม่และนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://www.facebook.com/senate.psu/videos/435968787179574/

ประวัติวิทยากร

 เอกสารประกอบการบรรยาย

ช่วงที่ 8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น “เส้นทางสู่ความสำเร็จในการทำงานและความภาคภูมิใจ” บุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.

https://www.facebook.com/senate.psu/videos/1255636544614885/

 

วันที่ : 13 พ.ค. 2562> 10 พ.ย. 2562 : โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7
> 16 ก.ย. 2562 : ประกาศหลักเกณฑ์คัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี ๒๕๖๒
> 12 ธ.ค. 2562 : งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
> 21 ก.ค. 2562 : วารสาร ปขมท.
> 10 เม.ย. 2562 : ผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561
> 12 มี.ค. 2562 : โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าและการจัดทำผลงานวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษา
> 29 ม.ค. 2562 : ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. 2562
> : เชิญติดตามเพจ
> 01 ก.พ. 2560 : วารสารวิชาการ ปขมท.
> 01 ม.ค. 2561 : ปขมท.สัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2561