กำหนดส่งผลงานประชุมวิชาการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการการในสถาบันอุดมศึกษา

 กำหนดส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

โครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11

“ทองกวาววิชาการ62  ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร”

ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562

ณ  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ส่งทาง email : council.staff123@gmail.com   ภายในวันที่ 5  กรกฎาคม  2562

หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ

วันที่ : 05 ก.ค. 2562> 21 ก.ค. 2562 : วารสาร ปขมท.
> 12 ธ.ค. 2562 : งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
> 13 พ.ค. 2562 : วีดีทัศน์การประชุมวิชาการ ปขมท. 2562
> 10 เม.ย. 2562 : ผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561
> 12 มี.ค. 2562 : โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าและการจัดทำผลงานวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษา
> 29 ม.ค. 2562 : ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. 2562
> : เชิญติดตามเพจ
> 01 ก.พ. 2560 : วารสารวิชาการ ปขมท.
> 01 ม.ค. 2561 : ปขมท.สัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2561
> 10 พ.ค. 2561 : ประชุมวิจัยวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10