โครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12

ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 ธรรมรักษาวิชาการ” : สังคมปริวรรต  พิพัฒน์อนาคต ร่วมฉลอง 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียนพัทยา จังหวัดชลบุรี

สมัครออนไลน์ได้ที่  http://science.kmutt.ac.th/mic/conference12/   โดยเลือกเมนู “ลงทะเบียน”

กำหนดการรับสมัคร

Ø เข้าร่วมประชุมพร้อมนำเสนอผลงาน   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2563

Ø เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563

อัตราค่าลงทะเบียน  3,500.-  บาท  (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อลงทะเบียนในระบบแล้วจะต้องชำระเงินและส่งหลักฐานภายใน 3 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานการประชุมวิชาการฯ

Ø นางสาวณัฏฐิฏา สุขเกษม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

โทรศัพท์ 02-470-8887 / 097-2344249 E-mail : suntaree.suk@mail.kmutt.ac.th

Ø นายฉัตรชัย มุ่งธัญญา    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

          โทรศัพท์ 02-470-9012 / 092-9295291 E-mail :   chatchai.moo@kmutt.ac.th

 

เว็บไซต์: http://science.kmutt.ac.th/mic/conference12/

 

 

 

วันที่ : 02 เม.ย. 2563> 20 ม.ค. 2563 : โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 8
> 20 พ.ย. 2562 : โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1
> 12 ธ.ค. 2562 : งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
> 19 พ.ย. 2562 : รายงานสรุปการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2562
> 21 ก.ค. 2562 : วารสาร ปขมท.
> 10 พ.ย. 2562 : โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7
> 16 ก.ย. 2562 : ประกาศหลักเกณฑ์คัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี ๒๕๖๒
> 13 พ.ค. 2562 : วีดีทัศน์การประชุมวิชาการ ปขมท. 2562
> 01 ก.พ. 2560 : วารสารวิชาการ ปขมท.
> 10 เม.ย. 2562 : ผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561