โครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12

**มีข่าวดีมาบอก ขยายเวลาการส่งผลงาน**


ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 “ธรรมรักษาวิชาการ” : สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต ร่วมฉลอง 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียนพัทยา จังหวัดชลบุรี


สมัครออนไลน์ได้ที่ http://science.kmutt.ac.th/mic/conference12/

**โดยเลือกเมนู “ลงทะเบียน” **


กำหนดการรับสมัคร


Ø เข้าร่วมประชุมพร้อมนำเสนอผลงานเข้าร่วมประชุมพร้อมนำเสนอผลงานและชำระค่าลงทะเบียน

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563


Ø เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563


อัตราค่าลงทะเบียน 3,500.- บาท


**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานการประชุมวิชาการฯ**


Ø นางสาวณัฏฐิฏา สุขเกษม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

โทรศัพท์ 02-470-8887 / 097-2344249

E-mail : suntaree.suk@mail.kmutt.ac.th


Ø นายฉัตรชัย มุ่งธัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

โทรศัพท์ 02-470-9012 / 092-9295291

E-mail : chatchai.moo@k...

 

เว็บไซต์: http://science.kmutt.ac.th/mic/conference12/

 

 

 

วันที่ : 02 เม.ย. 2563> 20 ก.พ. 2563 : โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง “ความท้าทายของบุคลากรในการพัฒนาตนเองสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”
> 29 ม.ค. 2563 : ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2562
> 09 ม.ค. 2563 : วารสาร ปขมท.
> 19 พ.ย. 2562 : รายงานสรุปการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2562
> 16 ก.ย. 2562 : ประกาศหลักเกณฑ์คัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี ๒๕๖๒
> 12 ธ.ค. 2562 : งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
> 10 พ.ย. 2562 : โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7
> 13 พ.ค. 2562 : วีดีทัศน์การประชุมวิชาการ ปขมท. 2562
> 01 ก.พ. 2560 : วารสารวิชาการ ปขมท.
> 20 ม.ค. 2563 : โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 8