โครงการฝึกอบรม สถิติที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยจากงานประจำ ของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

โครงการฝึกอบรม
สถิติที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยจากงานประจำ ของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. (3 ชั่วโมง)
 
จากผลการดำเนินงานของวารสารวิชาการ ปขมท. ที่ผ่านมานั้นพบว่า มีจำนวนบทความทางวิชาการ
เสนอเข้ามาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท. มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการยกระดับ
มาตรฐานของวารสารเอง หรือการสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัดให้มีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยมากขึ้น
ส่งผลให้สายสนับสนุนมีผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่มากขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตามกองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการ ปขมท. เห็นว่า บทความทางวิชาการส่วนใหญ่ที่ส่งเข้ามาเพื่อตีพิมพ์นั้น พบประเด็นที่สำคัญ
และสามารถสรุปได้ว่า บุคลากรสายสนับสนุนยังมีความรู้และความเข้าใจเรื่องการใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย
ของตนเองน้อยมาก ส่งผลให้บทความดังกล่าวถูกแก้ไขเป็นส่วนใหญ่หรือบางบทความถูกปฏิเสธในการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ปขมท.
เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรฐานของบทความทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาให้
มากขึ้น กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ ปขมท. จึงได้จัดโครงการอบรม เรื่อง สถิติที่จำเป็นสาหรับงานวิจัย
จากงานประจำ ของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกใช้สถิติในงานวิจัยที่
เหมาะสมกับโจทย์วิจัยจากงานประจำสำหรับแก้ปัญหาหน้างานของตนเองได้อย่างเหมาะสม

วันที่ : 10 ส.ค. 2564> 30 มี.ค. 2565 : ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14
> 30 ต.ค. 2564 : การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
> 08 ธ.ค. 2563 : เสนอรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
> 29 ก.ย. 2564 : Proceeding การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13
> : แนวคิดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานขับเคลื่อนกระทรวง โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
> 24 ธ.ค. 2563 : รายงานสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันแบบ Real Time
> 18 ก.ย. 2564 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เส้นทางนักประดิษฐ์สู่งานวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม”
> 02 ก.ค. 2564 : แบบสอบถามลุ้นรับสติกเกอร์ และของที่ระลึก การประชุมคณะกรรมการสมัยสามัญ 3 กรกฎาคม 2564
> 04 ก.พ. 2564 : โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2
> 08 ธ.ค. 2563 : โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๘