Proceeding การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13

it.medsci.nu.ac.th/mokconference13/รายละเอียด

วันที่ : 29 ก.ย. 2564> 16 ธ.ค. 2563 : โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9
> 25 ธ.ค. 2564 : โครงการอบรม “การขออนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”
> 15 ม.ค. 2565 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”
> 30 มี.ค. 2565 : ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14
> : แนวคิดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานขับเคลื่อนกระทรวง โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
> 08 ธ.ค. 2563 : เสนอรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
> 24 ธ.ค. 2563 : รายงานสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันแบบ Real Time
> 30 ต.ค. 2564 : การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
> 18 ก.ย. 2564 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เส้นทางนักประดิษฐ์สู่งานวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม”
> 10 ส.ค. 2564 : โครงการฝึกอบรม สถิติที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยจากงานประจำ ของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา