Proceeding การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13

it.medsci.nu.ac.th/mokconference13/รายละเอียด

วันที่ : 29 ก.ย. 2564> 14 พ.ค. 2565 : การประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2565 การปฏิรูปคนและการพลิกโฉมองค์กรในสังคมโลกเสมือนจริง วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
> 26 เม.ย. 2565 : ระเบียบว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. พ.ศ.๒๕๖๕
> 25 เม.ย. 2565 : ประกาศผลการเลือกตั้งประธานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปขมท.) ชุดที่ ๒๒
> 25 เม.ย. 2565 : ข้อบังคับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ.2565
> 24 เม.ย. 2565 : ปอมท.และ ปขมท. ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาระหว่างองค์กรร่วมกัน (มีบันทึกแนบท้ายข่าว)
> 15 ก.พ. 2565 : ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ.2563-2564
> 08 เม.ย. 2565 : โครงการอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”
> 14 ก.พ. 2565 : กิจกรรม KM เรื่อง Re (skill) or Up (skill) in Disruption Era กิจกรรม KM เรื่อง Re (skill) or Up (skill) in Disruption Era โดย ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
> 15 ม.ค. 2565 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”
> 30 มี.ค. 2565 : ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14