ที่ประชุมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ลำดับ ปีที่ วันที่ เรื่อง อ่าน
1 7 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2561 855
2 6 กันยายน - ธันวาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี 2560 1392
3 6 พฤษภาคม - สิงหาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2 ปี 2560 3314
4 6 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2560 762
5 5 กันยายน - ธันวาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี 2559 666
6 5 พฤษภาคม - สิงหาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2 ปี 2559 521
7 5 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2559 466
8 4 กันยายน - ธันวาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี 2558 442
9 4 พฤษภาคม - สิงหาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2 ปี 2558 405
10 4 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2558 900
11 3 กันยายน - ธันวาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี 2557 562
12 3 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2557 481
13 2 กันยายน - ธันวาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี 2556 468
14 2 พฤษภาคม - สิงหาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2 ปี 2556 455
15 1 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2555 894
16 1 พฤษภาคม - สิงหาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2 ปี 2555 851
17 1 กันยายน - ธันวาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี 2555 797
18 2 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2556 944