การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 9

การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 9  เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก้าวสู่ The Next Normal" จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายหัวหน้างานบริหารและธุรการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563  ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับโดย  รองศาสตราจารย์เหรียญ  หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ ประธานเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ และประธานในพิธีเปิดโดย คุณเรวัต  รัตนกาญจน์ ประธาน ปขมท. มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมจากบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 279 คน

วันที่ : 17 พ.ย. 2563