ภาพกิจกรรมและลิ้งค์การบรรยายการประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2564 โดย ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล

การบรรยายการประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2564 เรื่อง "กลวิธีเสริมสร้างพัฒนาทักษะเชิงรุกสู่การทำงานในยุคดิจิทัลวิถีใหม่ How to Upskill Reskill for Proactive Performances in the New Normal Digital Era" โดย ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ การจัดการประชุมในรูปแบบระบบซูมออนไลน์ และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook

โดยมี ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง วิธีสร้างความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในยุค New Normal : Driving performance and recognition in the new normal

ประเด็นสำคัญจากการบรรยายของ ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา

-    ฉายภาพปัจจุบันและอนาคตที่พวกเราต้องเผชิญในช่วงวิกฤตที่ไม่เคยเจอมาก่อน ทั้งวิกฤตโควิค เศรษฐกิจตกต่ำ ปัญหาการเมือง ซึ่งโลกเมื่อเปลี่ยนไปแล้วจะไม่หวลกลับมาเหมือนเดิม ซึ่งในช่วงเวลานี้โลกกำลังเลือกองค์กรที่จะอยู่รอด ไปต่อได้ในอนาคต

-    เน้นย้ำเรื่อง Mindset ของคนทำงานว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างจริงจัง

-    วิธีสร้างความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในยุค New Normal องค์กรจะใช้เครื่องมือในการบริหารผลงาน (Performance Management) เพื่อให้บุคลากร Serve Organization Target ใช้ KPIs ควบคู่กับ OKRs โดยกำหนด    กลยุทธ์ที่สำคัญขององค์กร ใช้เครื่องมือ Design Thinking กำหนดเป้าหมายแผนงานขับเคลื่อนกลยุทธ์ ด้วย OKRs และการขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้สำเร็จอย่างรวดเร็ว Agile

-    รูปแบบวิธีการการดำเนินงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรชั้นนำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นภาพและตัวอย่างที่ชัดเจน

-    ชี้ประเด็น Pain Point ที่จะต้องคำนึงถึงเพื่อหาแนวทางป้องกันหากจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงาน

-    ถ่ายทอดประสบการณ์ในการใช้เทคนิควิธีการในการขับเคลื่อนการทำงานรูปแบบใหม่ๆ ให้สำเร็จเพื่อให้เป็นที่ต้องการและยอมรับในยุค New Normal

อาจารย์จุลชัย จุลเจือ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บรรยายเรื่อง How to Upskill and Reskill for Proactive Performances in the New normal and Digital Era.

            สรุปประเด็นสำคัญจากการบรรยายของอาจารย์จุลชัย จุลเจือ

-    คนแบบใดจะอยู่รอดในอนาคต

-    องค์กรแบบใดจะอยู่รอดในอนาคต

-    Future of Job

1.      เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน (Redesign)

2.      ใช้เทคโนโลยี Digital ในการอำนวยความสะดวก

3.      เปลี่ยนแปลงและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน

-    ทำไมต้อง Upskill Reskill?    

      The World Economic Forum ประมาณการณ์ไว้ว่า ภายในปี 2022 โดยประมาณ 54 เปอร์เซนต์ ของพนักงานทั้งหมด จำเป็นจะต้องเพิ่มทักษะครั้งใหญ่

-    ทั้งการ Upskill และ Reskill เพื่อเพื่อเพิมสมรรถนะในการทำงานแลJob Secure งานที่ทำและมีความสำคัญสำหรับความมั่นคงในการทำงาน

-    Top 10 skills of 2025

                ท่านสามารถเข้าชมลิงค์การประชุมย้อนหลังได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/hr/cuast2564/

 

วันที่ : 01 ก.ย. 2564