โครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14

โครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14

“ทองกวาววิชาการ65  :  ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร”

ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม, 1 เมษายน 2565

  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

ผลการตัดสินรางวัลการนำเสนอผลงาน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบบบรรยาย

ผลการตัดสินรางวัลการนำเสนอผลงาน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบบโปสเตอร์

ผลการตัดสินรางวัลการนำเสนอผลงาน กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบบรรยาย

ผลการตัดสินรางวัลการนำเสนอผลงาน กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบโปสเตอร์

ผลการตัดสินรางวัลการนำเสนอผลงาน กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ แบบบรรยาย

 

เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ

วันที่ : 01 เม.ย. 2565