ประชุมกรรมการบริหารและประชุมสามัญ ปขมท.วันที่ 22-23 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันที่ : 24 เม.ย. 2565