ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14

***ประกาศขยายเวลารับสมัครส่งผลงาน ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25654

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่านเข้าร่วม ประชุมหรือนำเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 “ทองกวาววิชาการ’65 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ.2565    ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะการจัดงานรูปแบบ Hybrid  = On-Site และ Online ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

รับสมัครผลงานแบบบรรยาย  (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  (1)  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

                              (2)  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       

                              (3)  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ               

ค่าลงทะเบียน

          On-site

  -  ผู้นำเสนอผลงาน   3,500 บาท (กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 

             -  ผู้ไม่นำเสนอผลงาน 2,700 บาท (กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565) 

          Online

  -  ผู้นำเสนอผลงาน    3,000 บาท (กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 

             -  ผู้ไม่นำเสนอผลงาน 1,700 บาท (กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565) 

 วิธีการชำระเงิน

       ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรี สาขาเมญ่า เชียงใหม่

       เลขที่บัญชี  319-1-39739-2  ชื่อบัญชี น.ส.ปัทมา จักษุรัตน์ - นายนิคม หล้าอินเชื้อ น.ส.เสาวคนธ์ ต่วนเทศ

 

**คลิกลงทะเบียน**

Download รายละเอียดโครงการ

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

Download กำหนดการ

Download เอกสารอนุมัติจัดโครงการ

Download รูปแบบการจัดทำต้นฉบับบทความวิจัย (ฉบับเต็ม)

Download template การจัดเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย (ฉบับเต็ม)

Download template poster present

 

รายละเอียด ห้องพัก Green Nimman CMU 053-942881-4

 

วันที่ : 30 มี.ค. 2565> 01 พ.ค. 2566 : อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ”
> 15 มิ.ย. 2566 : เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตาม กฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรปสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1
> 03 พ.ค. 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4
> 18 พ.ค. 2566 : การประชุมวิชาการ ปขมท. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566
> : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในการประกวดภาคบรรยาย งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติฯ ครั้งที่ 5
> : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในการประกวดภาคโปสเตอร์ งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ฯ ครั้งที่ 5
> 14 ก.พ. 2566 : ปขมท. OPEN HOUSE การเปิดตัวศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และฐานข้อมูลคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ
> 28 ต.ค. 2565 : ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานในงานมหกรรมการแสดงผลงานฯ ครั้งที่ 5
> 01 ธ.ค. 2565 : โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10
> 16 ก.พ. 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น”