ปอมท.และ ปขมท. ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาระหว่างองค์กรร่วมกัน (มีบันทึกแนบท้ายข่าว)

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร. จิรศักดิ์ บางท่าไม้ ประธาน ปอมท. ชุดที่ 44 และ นายเรวัต รัตนกาญจน์ ประธาน ปขมท. ชุดที่ 21 ร่วมลงนามบันทึกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) กับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแส
ซึ่งการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  
1. เพื่อร่วมมือกันเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ อันจะเป็นผลดีต่อการติดต่อการประสานงานระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายทั้ง ปอมท. และ ปขมท.
2. เพื่อร่วมมือกันเผยแพร่ความรู้ แนวคิด และวิทยาการแผนใหม่ อันเป็นการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนามหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป
3. เพื่อร่วมมือกันจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยในเครือข่าย ปอมท. และ ปขมท. ได้จัดให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารสถาบันที่มีความประสงค์จะใช้ทำประโยชน์ในด้านต่างๆ ของงานบริหารสถาบัน งานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
4. เพื่อดำเนินการให้ข้อเสนอแนะกับผู้บริหาร ทั้งระดับมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงในวงการการศึกษาไทย
5. เพื่อจัดทำกิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การทำ MOU ร่วมกัน
https://www.facebook.com/2034492006832461/posts/3233367890278194/?d=n

 

วันที่ : 24 เม.ย. 2565> 01 พ.ค. 2566 : อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ”
> 15 มิ.ย. 2566 : เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตาม กฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรปสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1
> 03 พ.ค. 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4
> 18 พ.ค. 2566 : การประชุมวิชาการ ปขมท. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566
> : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในการประกวดภาคบรรยาย งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติฯ ครั้งที่ 5
> : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในการประกวดภาคโปสเตอร์ งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ฯ ครั้งที่ 5
> 14 ก.พ. 2566 : ปขมท. OPEN HOUSE การเปิดตัวศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และฐานข้อมูลคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ
> 28 ต.ค. 2565 : ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานในงานมหกรรมการแสดงผลงานฯ ครั้งที่ 5
> 01 ธ.ค. 2565 : โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10
> 16 ก.พ. 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น”