โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” รุ่นที่ 2

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่าย
พัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” รุ่นที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565
และวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meetings โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักการที่ถูกต้องของการ
ประเมินค่างาน และสามารถเขียนแบบประเมินค่างานได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายของบุคลากรสาย
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาอันจะน ามาสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาผลงาน และพัฒนาองค์กรต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณเสาวคนธ์ ต่วนเทศ โทร. 089-843-9890
คุณอ าพล พุ่มไพจิตร โทร. 083-022-8732

กำหนดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ชำระค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
สาขาจัตุรัสจามจุรี เลขที่บัญชี
410-062789-5
ชื่อบัญชี น.ส.เสาวคนธ์ ต่วนเทศ/นายอภินันท์ อินทร์ไชยา/
นายวีระศักดิ์ จงเฟื่องปริญญา

ดาว์นโหลดเอกสารโครงการ

ดาว์นโลดหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

คลิก ลงทะเบียน

วันที่ : 23 ก.ค. 2565> 01 พ.ค. 2566 : อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ”
> 15 มิ.ย. 2566 : เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตาม กฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรปสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1
> 03 พ.ค. 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4
> 18 พ.ค. 2566 : การประชุมวิชาการ ปขมท. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566
> : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในการประกวดภาคบรรยาย งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติฯ ครั้งที่ 5
> : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในการประกวดภาคโปสเตอร์ งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ฯ ครั้งที่ 5
> 14 ก.พ. 2566 : ปขมท. OPEN HOUSE การเปิดตัวศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และฐานข้อมูลคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ
> 28 ต.ค. 2565 : ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานในงานมหกรรมการแสดงผลงานฯ ครั้งที่ 5
> 01 ธ.ค. 2565 : โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10
> 16 ก.พ. 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น”