โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม   เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติ ปขมท. ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 10 หัวข้อ  เทคนิคการทำวิจัย การทำงานวิเคราะห์ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่  1-3  ธันวาคม  2565  ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  15 พฤศจิกายน 2565 หรือ เต็มจำนวน (รับกลุ่มละ 50 ที่นั่ง) ค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท โดยโอนผ่านธนาคารกรุงศรี สาขาเมญ่า เลขที่บัญชี  319-1-39739-2  ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี    น.ส.ปัทมา  จักษุรัตน์ - นายนิคม  หล้าอินเชื้อนางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ

 

ติดต่อสำรองห้องพัก ได้ที่ โทร.053-942881 - 4 (Green Nimman CMU Residence) สำนักบริการวิชาการ www.uniserv.cmu.ac.th

Downlond รายละเอียดโครงการ

Downlond เอกสารอนุมัติจัดโครงการประกอบการขออนุมัติเข้าร่วม

Downlond หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ PDF.

Downlond หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ Word.

 

วันที่ : 01 ธ.ค. 2565> 27 ก.ย. 2565 : ขยายระยะการลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติฯ ครั้งที่ 5
> 08 พ.ย. 2565 : โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ ๑๐
> 24 พ.ย. 2565 : งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565
> 13 ก.ย. 2565 : ประกาศ ปขมท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจาปี พ.ศ. 2565
> 26 ส.ค. 2565 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ( ปขมท.) ครั้งที่ 12 และการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 104
> 16 ก.ค. 2565 : สัมมนารายงานผลการดำเนินการและระดมความคิดเห็นของกรรมการบริหาร ปขมท.ชุดที่ 21
> 27 มิ.ย. 2565 : มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. และการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 103
> 03 ส.ค. 2565 : การประชุมวิชาการเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ปขมท.ครั้งที่ 1
> 23 ก.ค. 2565 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” รุ่นที่ 2
> 01 ก.ย. 2565 : โครงการอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” ครั้งที่ 2