โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม   เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติ ปขมท. ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 10 หัวข้อ  เทคนิคการทำวิจัย การทำงานวิเคราะห์ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่  1-3  ธันวาคม  2565  ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  15 พฤศจิกายน 2565 หรือ เต็มจำนวน (ขยายจำนวนรับเพิ่มกลุ่มละ 100 ที่นั่ง) ค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท โดยโอนผ่านธนาคารกรุงศรี สาขาเมญ่า เลขที่บัญชี  319-1-39739-2  ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี    น.ส.ปัทมา  จักษุรัตน์ - นายนิคม  หล้าอินเชื้อนางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ

 

ติดต่อสำรองห้องพัก ได้ที่ โทร.053-942881 - 4 (Green Nimman CMU Residence) สำนักบริการวิชาการ www.uniserv.cmu.ac.th

Downlond รายละเอียดโครงการ

Downlond เอกสารอนุมัติจัดโครงการประกอบการขออนุมัติเข้าร่วม

Downlond หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ PDF.

Downlond หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ Word.

 

วันที่ : 01 ธ.ค. 2565> 03 พ.ค. 2567 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา”
> 09 ก.พ. 2567 : โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ (Smart Laboratory 3)
> 11 ธ.ค. 2566 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 8
> 25 ต.ค. 2566 : ขยายระยะเวลาจัดส่งผลงานเข้าประกวดงานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ปขมท. ครั้งที่ 6
> 23 พ.ย. 2566 : การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 11
> 30 ต.ค. 2566 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนกับเครือข่าย ปขมท.
> 30 ม.ค. 2566 : ขอแสดงความยินดี คณะกรรมการฯ ปขมท. ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งต่างๆ
> 24 ธ.ค. 2566 : ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมวิ่ง 30ปี ปขมท. Mini-Half Marathon 2023
> 30 ต.ค. 2566 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้น
> 25 ก.ย. 2566 : การประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ปขมท.)