จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ( ปขมท.) ครั้งที่ 12 และการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 104

เมื่อวันที่  26-27  สิงหาคม 2565 นางสาวนุษรา ปานกรด ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 22 นำโดย นายเรวัต รัตนกาญจน์ ประธาน ปขมท. ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ( ปขมท.) ครั้งที่ 12 และการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 104 ณ เรือนจุฬานฤมิตร และห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่าน โดยที่ประชุมได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุภาพร จันทร์จำเริญ  รองอธิการบดีด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ "เล่าเรื่อง  HR  CHULA"  เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของการบริหารงานบุคคลในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่จะผลักดัน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพในการพัฒนาองค์กร รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานของแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับให้เข้ากับองค์กรของตัวเองต่อไป

 

วันที่ : 26 ส.ค. 2565> 18 พ.ค. 2566 : การประชุมวิชาการ ปขมท. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566
> 16 ก.พ. 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น”
> 13 มี.ค. 2566 : ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15
> : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในการประกวดภาคบรรยาย งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติฯ ครั้งที่ 5
> : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในการประกวดภาคโปสเตอร์ งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ฯ ครั้งที่ 5
> 28 ต.ค. 2565 : ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานในงานมหกรรมการแสดงผลงานฯ ครั้งที่ 5
> 01 ธ.ค. 2565 : โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10
> 27 ก.ย. 2565 : ขยายระยะการลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติฯ ครั้งที่ 5
> 24 พ.ย. 2565 : งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565
> 08 พ.ย. 2565 : โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ ๑๐