ประกาศ ปขมท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจาปี พ.ศ. 2565

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้อุทิศตนในการปฏิบัติงาน หรือสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษา สังคม ประเทศชาติในด้านต่าง ๆ จำนวน 5 ด้าน คือ ด้านบริการดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และด้านลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างอันดีแก่บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาสืบไป โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ จะได้รับเข็ม ปขมท.ทองคำ พร้อมเกียรติบัตรในงานประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ ปขมท. www.council-uast.com และสื่อต่าง ๆ
 
 

โดยแต่ละหน่วยงานสามารถเสนอชื่อและประวัติของบุคลากรสายสนับสนุนที่คุณสมบัติตามประกาศ ปขมท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจาปี พ.ศ. 2565 พร้อมจัดทำรายละเอียดผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อตามแบบฟอร์ม โดยแนบเอกสารทั้งหมดลงใน Flash Drive และเอกสารต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด นำส่งถึง นายใหม่ ภูผา  ที่อยู่ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 หากพ้นเวลาที่กำหนด ถือว่ามหาวิทยาลัยนั้น ๆ สละสิทธิ์ในการเสนอชื่อ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 

Download หนังสือนำและประกาศฯ

Download แบบฟอร์มเสนอชื่อ

 

วันที่ : 13 ก.ย. 2565> 03 เม.ย. 2567 : การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 16
> 14 มี.ค. 2567 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 9
> 23 มี.ค. 2567 : ขอเชิญอบรมออนไลน์หลักสูตร การสร้างเกียรติบัตรอัตโนมัติ
> 09 พ.ค. 2567 : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2567
> 25 เม.ย. 2567 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์
> 20 ก.พ. 2567 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร การทำงานเชิงวิเคราะห์
> 29 มี.ค. 2567 : การประชุมวิชาการเครือข่ายผู้บริหารระดับกลาง
> 28 ม.ค. 2567 : การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และการเขียนบทความทางวิชาการ
> 05 ม.ค. 2567 : ผลการจัดการประกวดผลงาน งานมหกรรมการแสดงผลงานวิชาการระดับชาติของบุคลากร สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566
> 03 มี.ค. 2567 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการจัดการความรู้” หลักสูตรต่อเนื่อง นอกเวลาราชการ (ออนไลน์) รุ่นที่ 1