ประกาศ ปขมท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจาปี พ.ศ. 2565

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้อุทิศตนในการปฏิบัติงาน หรือสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษา สังคม ประเทศชาติในด้านต่าง ๆ จำนวน 5 ด้าน คือ ด้านบริการดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และด้านลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างอันดีแก่บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาสืบไป โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ จะได้รับเข็ม ปขมท.ทองคำ พร้อมเกียรติบัตรในงานประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ ปขมท. www.council-uast.com และสื่อต่าง ๆ
 
 

โดยแต่ละหน่วยงานสามารถเสนอชื่อและประวัติของบุคลากรสายสนับสนุนที่คุณสมบัติตามประกาศ ปขมท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจาปี พ.ศ. 2565 พร้อมจัดทำรายละเอียดผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อตามแบบฟอร์ม โดยแนบเอกสารทั้งหมดลงใน Flash Drive และเอกสารต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด นำส่งถึง นายใหม่ ภูผา  ที่อยู่ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 หากพ้นเวลาที่กำหนด ถือว่ามหาวิทยาลัยนั้น ๆ สละสิทธิ์ในการเสนอชื่อ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 

Download หนังสือนำและประกาศฯ

Download แบบฟอร์มเสนอชื่อ

 

วันที่ : 13 ก.ย. 2565> 27 ก.ย. 2565 : ขยายระยะการลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติฯ ครั้งที่ 5
> 08 พ.ย. 2565 : โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ ๑๐
> 24 พ.ย. 2565 : งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565
> 01 ธ.ค. 2565 : โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10
> 26 ส.ค. 2565 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ( ปขมท.) ครั้งที่ 12 และการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 104
> 16 ก.ค. 2565 : สัมมนารายงานผลการดำเนินการและระดมความคิดเห็นของกรรมการบริหาร ปขมท.ชุดที่ 21
> 27 มิ.ย. 2565 : มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. และการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 103
> 03 ส.ค. 2565 : การประชุมวิชาการเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ปขมท.ครั้งที่ 1
> 23 ก.ค. 2565 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” รุ่นที่ 2
> 01 ก.ย. 2565 : โครงการอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” ครั้งที่ 2