ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15

 

 

ประชาสัมพันธ์!! มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท. ได้จัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 “ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ’66" ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

อัตราค่าสมัคร 

1) ผู้นำเสนอผลงาน จำนวน 3,500 บาท กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ขยายระยะเวลา จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

2) ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน  2,500 บาท กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ขยายระยะเวลา จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

รายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียน

ธนาคารกรุงศรี สาขาเมญ่า เชียงใหม่ เลขที่ 319-1-39739-2

ชื่อบัญชี นางสาวปัทมา จักษุรัตน์, นายนิคม หล้าอินเชื้อ, นางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ

โดยแจ้งการชำระได้ที่ bit.ly/dj66-payment

 

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดการรับสมัคร

 1) แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมงาน bit.ly/dj66-submit

 2) รายละเอียดการจัดทำบทความ คลิกที่นี่

 3) download template การจัดทำบทความ คลิกที่นี่

 4) download template Poster คลิกที่นี่

 5) download template PPT คลิกที่นี่

 6) download ไฟล์โครงการ คลิกที่นี่ 

 7) ส่งบทความได้ที่ bit.ly/jd66-fullpaper

 8) ตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่ bit.ly/dj66-status

 9) แนะนำโรงแรมในจังหวัดอุดรธานี คลิกที่นี่


วันที่ : 13 มี.ค. 2566> 18 พ.ค. 2566 : การประชุมวิชาการ ปขมท. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566
> 16 ก.พ. 2566 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น”
> : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในการประกวดภาคบรรยาย งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติฯ ครั้งที่ 5
> : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในการประกวดภาคโปสเตอร์ งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ฯ ครั้งที่ 5
> 28 ต.ค. 2565 : ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานในงานมหกรรมการแสดงผลงานฯ ครั้งที่ 5
> 01 ธ.ค. 2565 : โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10
> 27 ก.ย. 2565 : ขยายระยะการลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติฯ ครั้งที่ 5
> 24 พ.ย. 2565 : งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565
> 08 พ.ย. 2565 : โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ ๑๐
> 13 ก.ย. 2565 : ประกาศ ปขมท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจาปี พ.ศ. 2565