โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4

             ตามที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน ผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 1-2 ที่ผ่านมาแล้วนั้น พบว่ายังมีผู้สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม คณะผู้จัดงานจึงจัดโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

           ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้กำหนดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน ผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญในการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น และเพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานในการทำหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

 

ค่าลงทะเบียน  3,500 บาท   

รับสมัครจำนวน รุ่นละ 100 คน 

รุ่นที่ 3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 หรือเต็มจำนวน

           กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 เมษายน  2566

รุ่นที่ 4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 หรือเต็มจำนวน

           กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566

 

โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ชื่อบัญชี “ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 

เลขที่บัญชี  521-0-877-841

พร้อมส่งหลักฐานแนบมาในระบบ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย (ปขมท.) (council-uast.com)

รุ่นที่ 3  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เอกสารแนบ)

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ (มช.) .PDF

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ (มช.) .Doc

Download รายละเอียดโครงการ

Download เอกสารหนังสืออนุมัติจัดโครงการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

Download แนะนำที่พักย่านนิมมาน 

                   Click ลงทะเบียนสมัคร รุ่นที่ 3 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รุ่นที่ 4  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เอกสารแนบ)

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ (จุฬาฯ) .PDF

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ (จุฬาฯ) .Doc

Download รายละเอียดโครงการ

Download เอกสารหนังสืออนุมัติจัดโครงการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Download แบบฟอร์มจองห้องพัก (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Click ลงทะเบียนสมัคร รุ่นที่ 4 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     

 

 

วันที่ : 03 พ.ค. 2566> 03 พ.ค. 2567 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา”
> 09 ก.พ. 2567 : โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ (Smart Laboratory 3)
> 11 ธ.ค. 2566 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 8
> 25 ต.ค. 2566 : ขยายระยะเวลาจัดส่งผลงานเข้าประกวดงานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ปขมท. ครั้งที่ 6
> 23 พ.ย. 2566 : การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 11
> 30 ต.ค. 2566 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนกับเครือข่าย ปขมท.
> 30 ม.ค. 2566 : ขอแสดงความยินดี คณะกรรมการฯ ปขมท. ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งต่างๆ
> 24 ธ.ค. 2566 : ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมวิ่ง 30ปี ปขมท. Mini-Half Marathon 2023
> 30 ต.ค. 2566 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้น
> 25 ก.ย. 2566 : การประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ปขมท.)